15.03.2021 | Zuzana Pokrivčáková

Prečo je firemná diverzita viac než móda

Bežne diskutovanou problematikou a jednou z oblastí firemnej diverzity je rovnomerné zastúpenie mužov a žien vo všetkých pozíciách, ktoré ešte stále viacerí vnímajú ako citlivú tému. Otázka rovnakých príležitostí pre ženy aj mužov presahuje do všetkých oblastí života a inak to nie je ani v pracovnom prostredí.

V súčasnosti môžeme badať pozitívne zmeny a rastúci záujem firiem o túto problematiku aj na globálnej úrovni. Fakty však indikujú, že je ešte stále čo zlepšovať, najmä ak ide o realizovanie týchto záujmov v praxi. Podľa najnovších údajov prieskumu spoločnosti Mercer z roku 2020 je veľmi dôležité zlepšovanie diverzity vo vlastnej firme až pre 81% organizácií po celom svete, no zároveň menej ako polovica z nich (42%) má vypracovanú dlhodobú stratégiu na vytvorenie identických podmienok pre mužov a ženy v ich pracovnom uplatnení (zdroj) .

Aké výhody zo sebou prináša vyrovnané zastúpenie mužov a žien vo firmách?

1. Rôznorodosť pohľadov

Mužsko-ženské pracovné tímy prinášajú rôzne uhly pohľadov a prístupov k problému, ktoré vychádzajú z odlišných životných skúseností.

2. Široká škála talentov

Firmy, ktoré neposilňujú ženské zastúpenie v tímoch, prichádzajú o schopnosti a talent. Čím rôznorodejšia skupina ľudí, tým vyššia produktivita a inovatívnejší výsledok.

3. Lepšie pracovné výsledky

Tímy s vyrovaným zastúpením mužov a žien dosahujú oveľa lepšie výsledky práce ako tímy, v ktorých je zastúpené iba jedno pohlavie. Rôznorodé pohľady generujú viac ciest k dosiahnutiu úspechu. Takéto tímy majú tiež schopnosť lepšie porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníkov a nachádzať také riešenia, ktoré by inak tím s jedným pohlavím mohol ľahko potlačiť.

4. Reputácia spoločnosti a získavanie nových zamestnancov

Otvoreným prístupom firma preukazuje pozitívne hodnoty, čím zlepšuje svoju reputáciu a šancu pritiahnuť k sebe schopných zamestnancov. (zdroj).

Stále pretrvávajúce bariéry, ktorým ženy čelia

Zastúpenie žien vo vyšších vedúcich pozíciách má rastúci trend, ale stále predstavuje menej ako tretinu v porovnaní s mužmi. Ukazuje sa, že ženy zastupujú 47% podporného personálu a 42% pozícií na profesionálnej úrovni, no iba 29% seniorných a 23% exekutívnych pozícií. (zdroj) .

S otázkou pracovného uplatnenia žien je úzko späté aj materstvo a s ním súvisiaca starostlivosť o dieťa. A práve to môže byť vnímané ako jedna z najväčších “prekážok”, ktorá bránia ženám v ich kariérnom postupe. To však problémom vôbec nemusí byť.

Aké kroky môžu zamestnávatelia podniknúť, aby vytvorili lepšie pracovné príležitosti pre matky a otcov?

Pripravili sme pre vás 5 tipov, ako “jednoducho” začať.

1. Flexibilný pracovný čas a práca na diaľku

Flexibilný pracovný čas a home office umožňuje rodičom naplánovať si pracovný harmonogram tak, aby zvládali aj povinnosti spojené s domácnosťou a starostlivosťou o deti. Takéto riešenie pomáha pracujúcim mamám a otcom vytvoriť rovnováhu medzi prácou a rodinným životom bez negatívnych dopadov na ich produktivitu v práci.

Rovnováha medzi rodinou a prácou prospieva aj firmám. Z dlhodobého hľadiska si zamestnávatelia udržia ženské talenty, ktoré by si inak hľadali prácu v inej spoločnosti, kde sú ich potreby viac rešpektované. Flexibilný pracovný čas a home office tak v konečnom dôsledku prispievajú k nižšej fluktuácii, lepšiemu pracovnému výkonu a rastúcej lojalite zamestnancov. Ide tak o obojstranne výhodné riešenie pre rodičov aj firmy.

2. Programy pre rodičov po kariérnej pauze

V zahraničí je čoraz viac populárnejší tzv. returnship program. Je to platená 3 – 6 mesačná seniorská stáž pre ľudí po kariérnej pauze. V rámci stáže do firmy prinesú už svoje know-how a zároveň ich mentorujú ostatní kolegovia peers a ( alebo) manager. Ak je na konci stáže spokojnosť na oboch stranách, často je seniornému “stážistovi/tke” ponúknutá zmluva na trvalý pracovný pomer.

Pre expertov po kariérnej pauze to je veľmi dobrá skúsenosť ako sa opätovne zaradiť do pracovného prostredia. Pre firmy je to nový zdroj kvalifikovanej pracovnej sily a efektívny recruiting, keďže trvalý úväzok je ponúknutý overenému kolegovi alebo kolegyni. V neposlednom rade ide o šikovný nástroj pre kontinuálne budovanie rozmanitého kolektívu so ženským zastúpením. V zahraničí sa do returnship programov hlásia práve ženské talenty po materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Projekt Pracujúce mamy pomáha slovenským firmám odhaliť potenciál returnship programu a taktické nastavenie jeho realizácie. V prípade záujmu nás kontaktuje.

3. Škôlky na mieste alebo v blízkosti zamestnania

Najlepšie firmy s politikou orientovanou na rodinu tiež prijímajú riešenia týkajúce sa starostlivosti o deti. Pomoc zamestnávateľa môže byť finančná alebo i hmatateľnejšia. Granty na starostlivosť o deti sú jednou z možností, ktoré rodičom pomáhajú a nevyžadujú si veľké zapojenie do procesu hľadania kvalitnej starostlivosti o deti. Niektoré spoločnosti sa začali viac angažovať a zamestnancom poskytujú zariadenia starostlivosti o deti na mieste pracoviska.

4. Výhody zdravotnej starostlivosti

Mnoho spoločností už ponúka zdravotné výhody, ktoré podporujú zamestnancov a ich rodiny. Samozrejme, cenovo dostupný plán zdravotnej starostlivosti je primárnym prínosom pre všetkých rodičov.

5. Program poradenstva zamestnancov

Podporou pre rodičov môže byť aj plán pomoci zamestnancom. Najlepšie programy pomoci rozširujú možnosti poradenstva na najbližších členov rodiny a ponúkajú poradenstvo pri všetkých životných udalostiach, aby pomohli s rodinným stresom, ktorý môže vzniknúť počas celého rodičovstva.

Ďalšie možnosti

Niektoré spoločnosti zašli ešte o kúsok ďalej a začali pomáhať matkám spôsobmi, ktoré uľahčujú pracovné dni pracujúcich matiek. Napríklad im ponúkajú čas a priestor na dojčenie alebo špeciálne súpravy na prepravu materského mlieka, ak si práca ošetrovateľskej matky vyžaduje rozsiahle cestovanie. Iné spoločnosti zaujali inovatívnejší prístup k podpore materstva, ponúkaním finančnej pomoci pri adopciách.

Odkryť potenciál inklúzie a diverzity vo vašej firme vám pomôže aj naša partnerská organizácia BE-ID human. Už dnes spolupracujú so slovenskými firmami, ktoré budujú rôznorodé a inkluzívne prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia dobre.