17.01.2020 | Terézia Miháliková

Čo je returnship program?

V súčasnej situácii je čoraz ťažšie nájsť kvalifikovaného zamestnanca. Každý zamestnávateľ vie, že o dobrého odborníka je veľký záujem. Preto sa hľadajú nové kreatívne spôsoby, ako takých odborníkov nájsť.

Jedna z možností je tzv. returnship*. Je to platený vyšší level internshipu určený pre profesionálov po kariérnej pauze, ktorí mali pred ňou viac ako 3-ročnú pracovnú skúsenosť vo svojej profesii. Spadajú sem najmä ženy po materskej dovolenke, ale aj iné osoby, ktoré z rôznych osobných dôvodov zostali niekoľko rokov mimo pracovného prostredia.

Program returnship sprostredkuje dočasné 3-6 mesačné umiestnenie v spoločnosti s víziou trvalého zamestnania v prípade obojstrannej spokojnosti po skončení programu.

Dnes si čoraz viac zamestnávateľov začína uvedomovať, že veľká skupina profesionálov je práve medzi ľuďmi, ktorí sú po kariérnej pauze. Pri správnom nastavení spolupráce dokážu pomerne rýchlo takéhoto človeka efektívne integrovať a získať tým plnohodnotného člena tímu s viacročnými pracovnými skúsenosťami.

Ako to funguje?

Nastavenie returnship programu je veľmi podobné ako v prípade internshipu, môže mať rôznu dĺžku (spravidla 3-6 mesiacov) a podobu. Človek s kariérnou pauzou (vracajúci sa zamestnanec) po tento čas pracuje pre danú spoločnosť za vopred dohodnutú odmenu.

V rámci returnship programu má vracajúci sa zamestnanec vytvorený priestor na postupné zapracovanie sa do pracovných úloh, mentoring a tréningy, ktoré sa následne vyhodnocujú.

Po skončení programu je predpoklad, že v prípade spokojnosti mu bude ponúknutý trvalý pracovný pomer so zreteľom na úroveň jeho kvalifikácie.

Aby bol returnship program efektívny, mal by byť stavaný presne na mieru danej spoločnosti. Na základe vzájomnej dohody by malo byť vopred jasné, čo sa očakáva od vracajúceho sa zamestnanca. Úspešnosť programu returnship predpokladá, že vedúci zamestnanci budú mať informácie o programe a budú postupovať podľa dohodnutého plánu.

Nakoľko je returnship u nás nový pojem, implementovanie programu môže byť výzva.

OZ Pracujúce mamy pomáha s nastavením programu v spoločnostiach tak, aby to bolo výhodné pre všetkých.

Aké sú výhody returnship programu?

  • Ľudia po kariérnej pauze sú často nevyužitým zdrojom kvalifikovaného pracovného potenciálu. Program returnship ponúka prístup k tejto cieľovej skupine a tým pomáha dopĺňať talenty na stredných/manažérskych pozíciách.
  • Ľudia po kariérnej pauze si uvedomujú, že majú sťaženú situáciu pri hľadaní práce. Budú si vážiť možnosť vrátiť sa do pracovného procesu, čo môže viesť k zvýšeniu lojality k danej spoločnosti.
  • Efektívny recruitment – využitím returnship programu majú spoločnosti dosť času na posúdenie kvalít zamestnanca, čím sa výrazne eliminuje možnosť nevhodného výberu.
  • Účasťou na returnship programe zamestnávateľ dáva signál, že mu záleží na svojich zamestnancoch a že chce vytvárať pracovné prostredie výhodné pre všetkých. Takýto prístup môže zvyšovať atraktivitu zamestnávateľa aj u ďalších potenciálnych zamestnancov.
  • Hoci program returnship je pre všetkých ľudí po kariérnej pauze, nie je pochýb, že najväčšiu skupinu tvoria práve ženy po materskej dovolenke. Tie sa nachádzajú v najproduktívnejšom veku, no len určitá časť má možnosť pokračovať vo svojej kariére tam, kde pôsobili pred materskou dovolenkou. Program returnship pomáha dopĺňať ženské talenty a podporuje rôznorodosť, čo má pozitívny vplyv na biznis.
  • Podľa výskumu spoločnosti McKinsey firmy so zmiešaným (mužsko-ženským) kolektívom na všetkých úrovniach dosahujú o 15 % lepšie výsledky než ich konkurencia v tej istej krajine.

Ako je to u Vás? Vedeli by ste si predstaviť returnship program vo Vašej spoločnosti?

Pojem returnship bol registrovaný ako ochranná známka Goldman-Sachs